RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie, ul. Toruńska 18, 14 - 260 Lubawa.

Kontakt do inspektora e-mail: bhplubawa@gmail.com

   2. Cele i podstawy przetwarzania

       Pani/Pana dane osobowe Spółka będzie wykorzystywać w następujących celach:

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy na świadczone przez Spółkę usługi dotyczące ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn. zm), (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości, z danych tych Spółka będzie korzystać przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1                 lit. f RODO).

    3. Odbiorcy danych

         Pani/Pana dane osobowe Spółka może udostępniać następującym podmiotom:

• świadczącym Spółce usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe,

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz,

• Burmistrzowi Miasta Lubawa,

• Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno - Epidemiologicznego przy zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

   4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych                                                                

        Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   5. Okres przechowywania danych

1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy Spółka przechowywać będzie przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi,w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.

2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Spółka przetwarza do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy.      

    6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach podejmowania  tych   decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

   7. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia

       Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do sprzeciwu,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa - skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

      Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Spółkę usługi.   Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.                                                                                                

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ochrony przed atakami CSRF oraz do przekazywania danych formularza pomiędzy wyświetleniami strony.