Informacja dla odbiorcy usług wodociągowych świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Lubawie.

 

 

Informacja
dla odbiorcy usług wodociągowych
świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Lubawie

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie wskazuje, że zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) – art. 5 w związku z art. 2 pkt 6 i pkt.7 odpowiada za realizację dostawy wody zgodnie z nałożonymi na nią obowiązującymi przepisami prawa jedynie w zakresie zimnej wody znajdującej się w sieci wodociągowej na odcinku stanowiącym własność przedsiębiorstwa tj. do wodomierza głównego znajdującego się w nieruchomości, dla której zawarto z przedsiębiorstwem umowę o zaopatrzenie w wodę. Jednocześnie nadmienia się, że PWiK Sp. z o.o. w Lubawie nie odpowiada za należyte utrzymanie wewnętrznej instalacji wodociągowej znajdującej się w nieruchomości, gwarantujące dostarczenie wody o tej samej jakości jak w sieci wodociągowej. Konserwacja, czyszczenie przyłącza wodociągowego w tym wewnętrznej instalacji wodociągowej, także w zakresie wody ciepłej pozostaje w obowiązku Odbiorcy usług.

Ponadto PWiK Sp. z o.o. w Lubawie informuje, że działając na podstawie art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.) w przypadku nieprawdziwych zgłoszeń o awarii (brudna woda) bądź stwierdzenia, że awaria dotyczy jedynie wewnętrznej instalacji wodociągowej (jej nienależytego utrzymania, braku konserwacji czy pracami na wewnętrznym odcinku instalacji) koszty związane z przybyciem pracowników przedsiębiorstwa będą pokrywane przez osobę zgłaszającą/ odbiorcę usług.

 

 

/ Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Lubawie /                         

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ochrony przed atakami CSRF oraz do przekazywania danych formularza pomiędzy wyświetleniami strony.