Informacja dla odbiorcy usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Lubawie w zakresie odprowadzanie ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej.

 

 

Informacja
dla odbiorcy usług  świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Lubawie
w zakresie odprowadzania ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie wskazuje, że zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) – art. 5 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 pkt 5 i pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1 i ust. 2 odpowiada za zapewnienie zgodnie z nałożonymi na nią obowiązującymi przepisami prawa za utrzymanie jedynie sieci kanalizacji sanitarnej.

Odbiorca usług utrzymuje przyłącze kanalizacyjne – tj. odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Ponadto studnie kanalizacyjne wykonane i należące do Odbiorcy usług są w utrzymaniu tego Odbiorcy usług.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z przywołaną powyżej ustawą (art. 9 ust.2) Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Również zabrania się zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych.

 Przepisy karne zawarte w Rozdziale 6 wyżej cytowanej ustawy stanowią, że:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bądź kto wprowadza ścieki, o których mowa w art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy „podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.”


 

Dodatkowo PWiK Sp. z o.o. w Lubawie informuje, że działając na podstawie art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.) w przypadku fałszywych zgłoszeń dotyczących niedrożności kanalizacji sanitarnej lub deszczowej nienależącej do PWiK Sp. z o.o. w Lubawie, Spółka zastrzega możliwość naliczenia odbiorcy/zgłaszającemu kosztów związanych z przybyciem pracowników i usługą.

                                                               

/ Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Lubawie /                         

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ochrony przed atakami CSRF oraz do przekazywania danych formularza pomiędzy wyświetleniami strony.